İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Hizmet Rehberi
Hizmet Rehberi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

• Belediyemize memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.

• Memurların terfi ve intibak işlemlerini yapmak.

• Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak.

• Aday memurlar için; emekli sicil numarası almak, hizmet içi ve intibak eğitimi verilmesini sağlamak ve asalet tasdikine ilişkin işlemler ile yazışmalarını yapmak.

• Yıllık yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini hazırlamak ve onaylatmak.

• Kadro iptal- ihdası için talep işlemlerini yapmak.

• Memurların 5 yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal bildirimini almak ve saklamak, durumunda mevzuata aykırılık tespit edilenler olması durumunda ilgili mercilere yazışmasını ve takibini yapmak.

• Personelin başka kurumlarda geçen eski hizmet birleştirmelerini yapmak ve hizmet cetveline işlemek.

• Memurların unvan değişikliği ve görevde yükselme eğitimine katılması gerekenlerin tespitini yapmak, ilgili personele bildirmek ve sonuçlarını uygulamak.

• Askerlik ve hizmet borçlanma evraklarını hazırlayıp sonuçlandırmak.

• Memur sendikasına katılım işlemlerini yapmak.

• Üst derece 1.,2.ve 3.derece kadrolarda bulunanların, talepleri halinde hususi pasaport almak için gerekli işlemlerini ve pasaport temdidini yapmak.

• İşçi ve memur personelin Toplu Sözleşme sürecini düzenlemek, görüşme tutanaklarını hazırlamak.

• Toplu sözleşmeden doğan hakların takibini yapmak, sonuçlandırmak.

• Personel alımı ile ilgili SGK ve Devlet Personel Başkanlığına yazışma işlemlerini yapmak.

• Geçici işçi vize işlemlerini yapmak.

• İş akdi fesih işlemlerini sonuçlandırmak.

• Özürlü ve eski hükümlü daimi işçi kadrolarına atama yazışmalarını yapmak.

• İlgili Kurumlara aylık personel çizelgeleri göndermek.

• Sendika üyelik formlarını muhafaza etmek.

• 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmelerle çalışan personelin iş ve işlemlerini yürütmek.

• Çalışma alanı ile ilgili müdürlüğü ilgilendiren tüm mevzuatı izlemek.

• Birimlerin talepleri doğrultusunda iş gücü planlamasını ve organizasyonunu yapmak ve gereken eğitim ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.

• Kurum personeline yönelik kurum içi ve kurum dışı eğitim yapılmasını ve ilgili personelin katılımını sağlamak, mevzuat bilgisini güncelleme eğitimleri ve motivasyon artırıcı etkinlikler düzenlemek.

• İşçi personelinin emeklilik, istifa, kayıt kapama işlemlerini yapmak ve özlük dosyalarını muhafaza etmek.

• Emekliliği dolan belediye personelinin talepleri halinde emekli edilmesi, Kıdem tazminatları hesaplanarak ödenmesi için ilgili kurumlara ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.

• Personele kurum tanıtım kartı verilmesi işlemlerini yapmak.

• Teşekkür, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

• Her üç ayda bir memur ve işçi personelin dolu ve boş kadroları gösterir formları doldurarak ilgili kurumlara göndermek.

• Müdürlükler arası yazışmaları yürütmek ve evrak kayıt işlemlerini yapmak.

• Personelin yıllık izin, hastalık, ücretsiz izin, ölüm, doğum, evlilik izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.

• Belediye personelinin mesai takibini yapmak ve aylık olarak müdürlüklere gereği için göndermek.

• Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak.

• Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

• Posta ile gelen Belediyemiz Personeline ait mahkeme tebligatlarının ilgililere tebliğini yapmak.

• Personel ile ilgili duyuruları güncelleştirmek.

• Lise ve üniversite öğrencilerinin stajyer olarak alınması ile ilgili işlemleri yapmak.

• Personelin maaş ve ücretlerini hazırlayıp, ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

• Memurlarla ilgili Emekli Sandığı aylık icmallerini hazırlamak ve ilgili birim ve kurumlara göndermek.

• İşçilerle ilgili SGK Dönem bordrolarını hazırlayıp, ilgili birimlere ve kurumlara göndermek.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TABİ OLDUĞU BAŞLICA MEVZUAT

– 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
– 5018 SAYILI KAMİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU
– 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
– 4857 SAYILI İŞ KANUNU
– 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
– NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

444 12 21
ÇÖZÜM HATTI