İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

• Belediyemize memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.
• Memurların terfi ve intibak işlemlerini yapmak.
• Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak.
• Aday memurlar için; emekli sicil numarası almak, hizmet içi ve intibak eğitimi verilmesini sağlamak ve asalet tasdikine ilişkin işlemler ile yazışmalarını yapmak.
• Yıllık yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini hazırlamak ve onaylatmak.
• Kadro iptal- ihdası için talep işlemlerini yapmak.
• Memurların 5 yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal bildirimini almak ve saklamak, durumunda mevzuata aykırılık tespit edilenler olması durumunda ilgili mercilere yazışmasını ve takibini yapmak.
• Personelin başka kurumlarda geçen eski hizmet birleştirmelerini yapmak ve hizmet cetveline işlemek.
• Memurların unvan değişikliği ve görevde yükselme eğitimine katılması gerekenlerin tespitini yapmak, ilgili personele bildirmek ve sonuçlarını uygulamak.
• Askerlik ve hizmet borçlanma evraklarını hazırlayıp sonuçlandırmak.
• Memur sendikasına katılım işlemlerini yapmak.
• Üst derece 1.,2.ve 3.derece kadrolarda bulunanların, talepleri halinde hususi pasaport almak için gerekli işlemlerini ve pasaport temdidini yapmak.
• İşçi ve memur personelin Toplu Sözleşme sürecini düzenlemek, görüşme tutanaklarını hazırlamak.
• Toplu sözleşmeden doğan hakların takibini yapmak, sonuçlandırmak.
• Personel alımı ile ilgili SGK ve Devlet Personel Başkanlığına yazışma işlemlerini yapmak.
• Geçici işçi vize işlemlerini yapmak.
• İş akdi fesih işlemlerini sonuçlandırmak.
• Özürlü ve eski hükümlü daimi işçi kadrolarına atama yazışmalarını yapmak.
• İlgili Kurumlara aylık personel çizelgeleri göndermek.
• Sendika üyelik formlarını muhafaza etmek.
• 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmelerle çalışan personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
• Çalışma alanı ile ilgili müdürlüğü ilgilendiren tüm mevzuatı izlemek.
• Birimlerin talepleri doğrultusunda iş gücü planlamasını ve organizasyonunu yapmak ve gereken eğitim ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
• Kurum personeline yönelik kurum içi ve kurum dışı eğitim yapılmasını ve ilgili personelin katılımını sağlamak, mevzuat bilgisini güncelleme eğitimleri ve motivasyon artırıcı etkinlikler düzenlemek.
• İşçi personelinin emeklilik, istifa, kayıt kapama işlemlerini yapmak ve özlük dosyalarını muhafaza etmek.
• Emekliliği dolan belediye personelinin talepleri halinde emekli edilmesi, Kıdem tazminatları hesaplanarak ödenmesi için ilgili kurumlara ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi.
• Personele kurum tanıtım kartı verilmesi işlemlerini yapmak.
• Teşekkür, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
• Her üç ayda bir memur ve işçi personelin dolu ve boş kadroları gösterir formları doldurarak ilgili kurumlara göndermek.
• Müdürlükler arası yazışmaları yürütmek ve evrak kayıt işlemlerini yapmak.
• Personelin yıllık izin, hastalık, ücretsiz izin, ölüm, doğum, evlilik izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.
• Belediye personelinin mesai takibini yapmak ve aylık olarak müdürlüklere gereği için göndermek.
• Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak.
• Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.
• Posta ile gelen Belediyemiz Personeline ait mahkeme tebligatlarının ilgililere tebliğini yapmak.
• Personel ile ilgili duyuruları güncelleştirmek.
• Lise ve üniversite öğrencilerinin stajyer olarak alınması ile ilgili işlemleri yapmak.
• Personelin maaş ve ücretlerini hazırlayıp, ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.
• Memurlarla ilgili Emekli Sandığı aylık icmallerini hazırlamak ve ilgili birim ve kurumlara göndermek.
• İşçilerle ilgili SGK Dönem bordrolarını hazırlayıp, ilgili birimlere ve kurumlara göndermek.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TABİ OLDUĞU BAŞLICA MEVZUAT
– 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

– 5018 SAYILI KAMİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU

– 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

– 4857 SAYILI İŞ KANUNU

– 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

– NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

#cayirovabld