İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSATI KONTROL FORMU


YAPI RUHSATI BAŞVURU DİLEKÇESİRUHSAT VE İSKAN SÜRECİ AKIŞ DİYAGRAMI·      Vatandaşın imar ile ilgili yeni ruhsat, ruhsat yenileme, şikâyet ve taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak,
·      Parsel sahiplerince serbest çalışan mimar-mühendislere hazırlatılan ve 4708 sayılı yapı denetim kanunu doğrultusunda kurulmuş Yapı Denetim Kuruluşlarınca onaylanan mimari, statik-betonarme, mekanik ve tesisat projelerinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, Belediye Meclisince onaylanan plan notları ve mer’i mevzuat hükümleri doğrultusunda incelemek ve onaylamak,
·      Yeni inşa edilecek yapılara, projelerin onayından sonra yapı ruhsatı vermek; ruhsat süresi geçmiş yapılar için, ilgilisinin talebi üzerine arazide yapılacak tespitten sonra mevzuata uygun olması halinde ruhsat yenilemesi yapmak,
·      Belediyeye ruhsat için sunulan projelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol etmek ve eksiklikleri proje müellifine iletmek,
·      Yapı ruhsatı verilmeden önce; gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak, yapılara verilecek kotu belirlemek, belediyemize sunulan avan projeyi onaylamak, her türlü projenin (mimari, betonarme, tesisat, asansör v.s.) incelemesini yaparak onaylamak, harç hesabı yaparak, tahakkukunu sağlamak,
·      Zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak,
·      Belediyedeki diğer birimlerin imar ile ilgili taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak ve ortaklaşa yapılacak işlerde koordinasyona katılmak,
·      Kat irtifakı veya kat mülkiyeti için Belediyeye sunulan projeleri onaylamak,
·      Gerçek ve Tüzel kişiler ile Resmi ve Özel Kurumların imar durumu, plankote, inşaat istikamet rölevesine uygun hazırladıkları vaziyet planlarını tasdik etmek,
·      3194 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait avan projeleri onaylar ve yapı ruhsatı düzenler, ·      Ruhsat, proje, evrak ve dökümanların aslı gibidir onayını yapmak, ·      Eski binalarını yıkmak isteyenlere gerekli evrakların tanzimi halinde yıkım ruhsatı vermek, ·      Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca imar hizmetleri ile ilgili her türlü harç ve ücretlerin tahakkukunu yapmak,
·      YDS veri giriş işlemlerini ve kontrolünü yapmak,
·      Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni vermek.
·      Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve yaptırmak,
·      Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, Bu amaçla halkı bilgilendirmek,
* Yapılan plan veya plan tadilatlarını meclise sunmak,
* Plan askılarına yapılan itirazları meclise veya encümene sunmak, itiraza ilişkin meclis veya encümen kararlarını ilgililere tebliğ etmek,
* Belediye ve mücavir alan içerisinde hâlihazır harita yapımı, revizyonu işlerinin yapılması, yaptırılması veya temin edilmesi işlerini yürütmek,
* İmar durumu, İnşaat istikamet rölevesi, plankote, vaziyet planı onayı (cins değişikliği) başvurularını kontrol etmek, yerinde ölçüm yaptırmak ve iş bu evrakları düzenlemek,
* Mahkemelerce talep edilen imar durumlarını düzenleyerek ilgili mahkemeye göndermek,
* 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15, 16 ve  17. maddelerine istinaden ilgilisi tarafından hazırlanan  ifraz, tevhid,  ihdas ve yola terk  başvurularını incelemek.

#cayirovabld