Hukuk İşleri Müdürlüğü

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
• Belediye’nin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanı tarafından verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içerisinde çözümler getirmek.
• Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek.
• Belediye tarafından açılan veya Belediyeye karşı açılan idari ve adli davalarda, icra takiplerinde iddia ve savunma için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak, davalarda Belediyeyi temsil etmek ve Belediye adına dosyaların takibini yürütmek.
• Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere ileterek ilgili mercilerin verecekleri bilgi ve belge üzerine hukuksal olarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
• Belediye Başkanı’na her türlü hukuki durum ve gelişme hakkında yazılı ve sözlü olarak sürekli bilgi vermek.
• Belediye Başkanlığı’na ait her türlü idari tasarrufların ve hukuksal işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için gerekli işlemleri yerine getirmek.
• Başkanlık Makamı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve ilgili Müdürlüklerden görüş istemek için gönderilen evrakları inceleyerek o konu hakkında mütalaa bildirmek.
• Kanunların, Müdürlüğümüzce yapılmasını gerekli gördüğü inceleme, denetleme hizmetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
• Belediye aleyhindeki mahkeme kararlarının temyiz edilmesinde hukuki ve kurumsal bir fayda görülmemesi halinde, Belediye Başkanı’na görüş bildirerek talimatları doğrultusunda hareket etmek.
• Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda, Belediyenin mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla yasalara ve emsal yargı içtihatlarına uygun olarak değerlendirme yapmak, hukuki görüş bildirmek.
• Belediyenin diğer kurumlar veya kişilerle yapacağı anlaşma ve sözleşmelerin kamunun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
• Belediyenin diğer birimleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.
• Belediye adına dava açmak ve açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
• Belediye aleyhine adli ve idari mahkemelerde açılan davaların ve icra işlerinin izlenmesi, görüş hazırlanması, delil tespiti yaptırılması, ihtarnamelere yanıt verilmesi için uhdesinde bulunan avukatları görevlendirmek, bu işleri takip edip sonuçlandırmak.
15-Dava dosyalarının takibini yapmak, sürmekte olan ve sonuçlanmış davalarla ilgili raporlama yapmak.
• Müdürlük içi çalışmalar ile ilgili plan ve programları hazırlamak.
• Birim içi ve dışı yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
• Müdürlük bütçesini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
• Harcama yetkilisi olarak müdürlük giderlerinin tahakkukunu gerçekleştirmek; müdürlük ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanması işlemlerini yürütmek.
• Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek.

#cayirovabld