Strateji Geliştirme Müdürlüğü

• Belediyenin yapı, süreç ve hizmetlerini etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini incelemek, veri-analiz ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
• Belediye çalışanlarının ve vatandaşların Belediye performansı hakkındaki memnuniyetini araştırmak.
• Kurum içi kapasite araştırmaları yapmak, hizmetlerin tatmin düzeyini ölçmek ve yorumlamak.
• İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.
• İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, güncellemek.
• Üniversiteler, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları gibi dış paydaşların görüşlerini almak ve iç paydaş analizleri, mevcut durum analizleri yaparak; elde edilen veriler ışığında stratejik plan oluşturmak.
• Stratejik Plan doğrultusunda Performans Programının hazırlanması ve takibi çalışmalarında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
• Performans programını esas alarak; Belediye’nin Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması sürecinde koordinasyonu sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
• Belediye ve birimler için performans ölçütlerini geliştirmek.
• Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek ve tespit edilen zayıf yönler için “Süreç İyileştirme Çalışmaları” yapmak.
• Başkanlık Makamınca istenen araştırma çalışmalarını yürütmek.
• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve sonuçlandırmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
• Başkanlık ve Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. STRATEJİ GELİSTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL SERVİSİNİN GÖREVLERİ
• Yeni Kayıt Mükellef Sicil bilgilerini oluşturmak.
• Mükelleflerin Türkiye Cumhuriyeti ve diğer tüm mükelleflerin kimlik ve vergi kimlik numaraları ile Kimlik Paylaşım Sistemi kayıtları doğrultusunda tüm sicil kayıtlarının yapılarak, bilgilerinin güncel kalması işlemlerini yapmak, düzenli sicil sistemi oluşturmak ve geliştirmek.
• Mükellef Sicil bilgilerini belirli periyotta güncellemek kimlik ve güncel adres kayıtlarının düzenlenmesini sağlamak.
• Çift yada daha fazla ayrı ayrı kaydı olan sicilleri birleştirerek tek mükellef sicil bilgisi oluşturmak.
• Sicillerin kontrol ve tek mükellef siciline dönüştürülmesini sağ¬lamak.
• Sicil kayıtlarındaki hataları düzeltmek, mükerrer olan sicilleri tek numarada birleştirmek.
• Mernis numarası olmayan sicillerin mernis numaralarını Kimlik Paylaşım Sistemi, TAKBİS ve diğer kaynaklar üzerinden araştırarak temin etmek.
• Başkanlık ve Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

STRATEJİ GELİSTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SERVİSİNİN GÖREVLERİ
• Borçlarını rızaen ödemeyen borçlulara; 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ilgili hükümleri doğrultusunda kovuşturma işlemleri yapmak.
• Borçlu mükelleflerin tespitini yaparak ödenmesini sağlamak ya da gerekli işlemleri yaparak icra takip işlemlerini başlatmak.
• Borç tahakuk ve tebliğ işlemlerinin yapılmak.
• Ödeme Emir Belgelerinin hazırlanması ve tebliğ işlemlerini yapmak.
• Son Ödeme Emir Belgelerinin hazırlanması ve tebliğ işlemlerini yapmak.
• Amme Alacağını Güvence altına almak için borçlulardan teminat istemek ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak.
• Tahakuk, Ödeme Emri ve Son Ödeme Emri belgeleri sonrası ödemesini yapmayan mükelleflerin Alacakların tahsiline uygun olarak Haciz varakaları düzenlemek ve sonuçlandırmak, Banka, Trafik ve Tapu şerh yazılarını ilgili Müdürlüklere yazmak.
• İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak, muhafaza etmek.
• Başkanlık ve Müdür tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

#cayirovabld