Mali Hizmetler Müdürlüğü

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, diğer kanun, yönetmelik, tebliğler çerçevesinde;
• Belediyemizin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, uygulanması.
• Kesin hesabın çıkarılması.
• Hesap ve kayıt düzeninde saydamlık.
• Hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması.
• İşlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi.
• Faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi.
• Mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanması vb. görevleri yürütmektedir.
• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
• İzleyen 2(iki) yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye Bütçesini hazırlamak ve belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek.
• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
• Muhasebe sisteminin düzenlenmesi ile Belediyenin bütün ayni ve nakit varlığı hakkındaki kayıt işlemlerini tutmak.

• Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
• Belediye gelirleri ile ilgili mükellefleri tespit etmek, tarh, tahakkuk, tebliğ işlemlerini yürütmek, ödenmeyen alacakları takip etmek.
• Mal, hizmet ve yapım alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemek.
• Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
• Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

EMLAK TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
• Belediyemiz sınırları dahilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç, vediğer gelirlerin tahsilat ve takip işlemlerini yapmak.
• Veznelerde Bina, Arsa, Arazi, ve Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilatlar ile Geçici ve kesin teminatlar, çeşitli gelir, kayıt suret harcı v.b. gibi tahakkuksuz tahsilatları yapmak.
• Emlak, ÇTV v.b. ile ilgili evrak ve dökümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek.
• Emlak, ÇTV v.b. ile ilgili mükellefiyet oluşturulmak ve mükellefiyet sonlandırmak.
• Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek.
• Kaymakamlıklar tarafından gönderilen 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ve 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkındaki kanunlara istinaden gayrimenkul araştırması istenen kişilerin gayrimenkullerini araştırmak.
• Emlak, ÇTV v.b. bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti yapılarak re’sen tarh ve tahakkuk yapmak.
• Belediyemizin posta çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilatlarını yapma

#cayirovabld