23 Mayıs 2024 - 09:59
Kiralama ihale ilanı Hk. (2071 Ada,6122 ada,A.Penbegüllü Parkı Büfe ve 10 Nolu Paletçi)

Kiralama ihale ilanı Hk. (2071 Ada,6122 ada,A.Penbegüllü Parkı Büfe ve 10 Nolu Paletçi)

Yazımız ekindeki ilan metninde bilgileri bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesine göre ''Açık Teklif Usulü'' ile 03/06/2024 tarihinde ihale edilecektir.


T.C

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

                                                           İHALE İLANI

1-    Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazların kiralama ihaleleri, Belediyemiz Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılmasısuretiyle ihaleleri yapılacaktır. 

 

No

 

İhale Konusu İş

Muhammen 

Kira Bedeli

İhale Dosya

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1.a

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mah. Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan 2071 Ada içerisindeki 2.976,73 m²’lik taşınmazın, 168,12 m² 'si ofis ve 1.606,07 m² 'si açık depolama alanı olarak kullanılmak üzere toplam 1.774,19 m²’lik kısmının 3 (üç) yıllığına kiralanması işi

480.000,00 TL+KDV

(Yıllık)

750,00 TL

43.200,00 TL

03.06.2024

10:30

1.b

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mah. Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan 2071 Ada içerisindeki 2.976,73 m²’lik taşınmazın 595,11 m² ’lik kısmı üzerindeki kapalı alanın, yanıcı, yakıcı ve insan sağlığına zararlı malzemeler depolamamak şartı ile ofis ve depo olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına kiralanması işi

720.000,00 TL+KDV

(Yıllık)

750,00 TL

64.800,00 TL

03.06.2024

11:00

1.c

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Yenimahalle, Gaziler Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Penbegüllü Parkı içerisindeki 12,00 m² alana sahip büfenin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi

42.000,00 TL+KDV

(Yıllık )

750,00 TL

3.780,00 TL

03.06.2024

11:30

1.d

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, 843 Adada yer alan Paletçiler Sitesi içerisindeki, 1.000,00 m²’lik alana sahip 10 nolu yerin, 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi

198.000,00 TL

(Yıllık )

750,00 TL

17.820,00 TL

03.06.2024

12:00

1.e

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 501.Sokakta yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait 6122 ada 1 parsel Belediye Hizmet Alanının 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesi işi

984.000,00 TL

(Yıllık )

750,00 TL

29.520,00 TL

03.06.2024

12:30

                                

2-    
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.

3-    Kiralama ihalesi bu ilanın 1. maddesinde belirtilen gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

4-    İhale dosyasını Çayırova Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç ihale tarihi günü saat 09.30 dan önce vermeleri gerekmektedir.

5-    İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare      

      tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini dosyalarına ekleyebilirler.

6-    İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatı gerekmekte olup;

 

 

 

 

                                              Şirketlerin;                                                                                                                              Şahıslar;

            a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)                                                                              a) Şartname ve Ekleri (İdareden alınacak)

b) İmza sirküleri (Noterden)                                                                                                    b) İmza Beyannamesi (Noterden)

c) Ticaret sicil gazetesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası                                                       c) İkametgâh Belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi

d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)                                       d) Geçici teminat.(Makbuz veya Teminat Mektubu süresiz olacak)

            e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                           e) Çayırova Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                                                                                                             

            f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu                                                                               f) İhale Şartnamesi Satış Bedeli Makbuzu 

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Çayırova Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.   
İHALE İLANI PDF DOSYASI                                                                                                                                

                                                                                                                  Diğer Duyurular
#cayirovabld